Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

7392 6107
Reposted fromamatore amatore viacoldways coldways

February 04 2014

0931 5531 500
A na krańcu tego klifu będę miała zdjęcie.
Reposted frommajamil majamil viagosiakowelove gosiakowelove

February 03 2014

7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viacoldways coldways

February 01 2014

. | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viapsychob psychob

January 31 2014

9618 9322
Reposted fromepidemic epidemic viaszaryumysl szaryumysl
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszaryumysl szaryumysl
Moje oczy są oczami wariata 
Kiedy spotykają się z Twoimi oczami
— Piżama Porno "Stąpając po niepewnym gruncie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadraia draia
1995 9dcb
Reposted fromkosmata kosmata vianergo nergo
0478 1532 500
Reposted fromburragoo burragoo viaverschwoerer verschwoerer
6961 554b
2205 5925

January 30 2014

9937 89e4
Reposted fromuniesienia uniesienia
0603 8b00
Reposted fromuniesienia uniesienia
9546 a404 500
Reposted fromnutt nutt viacoldways coldways
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viacoldways coldways
1022 1be4
Reposted fromartemiddda artemiddda viacoldways coldways
8060 1622
CHGW
Reposted fromnerku nerku viaperhaps perhaps

January 29 2014

2738 d433
Reposted fromlevihan levihan viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl